Refundacja kosztów usług rozwojowych do 80% dla MŚP

Zainwestuj w siebie i swoją kadrę!

Podpisz z nami umowę w ramach projektu:
„Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców
i pracowników przedsiębiorstw

dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych”

AKTUALNOŚCI

UWAGA !!!!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż z dniem 24.09.2019 roku nabór wniosków o refundację kosztów usług rozwojowych realizowanych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych

ZOSTAJE  ZAKOŃCZONY

 z powodu wydatkowania wszystkich środków zaplanowanych w budżecie projektu na ten cel (§4 ust. 4 Regulaminu Rekrutacji).

Dokumentacja rozliczeniowa przyjmowana jest w normalnym trybie. Przypominamy, iż na rozliczenie z Operatorem macie Państwo 14 dni licząc od dnia zakończenia ostatniej usługi zrealizowanej w ramach podpisanej umowy wsparcia.

UWAGA ZMIANA REGULAMINU !!!!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż zmianie uległ Regulamin rekrutacji w projekcie (usunięto par. 7 ust. 4) Zapraszamy do składania wniosków!

UWAGA!!!!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż z dniem 01 lipca 2019 r. dostępny będzie limit w wysokości 420 000,00 zł na dofinansowania umów wsparcia zawartych w miesiącu lipcu 2019 r. (zgodnie z par. 7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji w projekcie).

SZANOWNI PAŃSTWO

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w związku z wpływem Formularzy zgłoszeniowych do projektu na wartość przekraczającą alokację dostępną u Operatora na miesiąc czerwiec 2019 roku (§7 ust. 4 Regulaminu Rekrutacji), wszystkie złożone przez Państwa w dniach 04 - 28.06.2019 roku wnioski trafią na listę rezerwową. Wnioski o dofinansowanie usług rozwojowych w okresie 04 - 28.06.2019 roku można składać w godzinach 12.00 – 13.00 Dokumentacja rozliczeniowa przyjmowana jest w normalnym trybie. Przypominamy, iż na rozliczenie z Operatorem macie Państwo 14 dni licząc od dnia zakończenia ostatniej usługi zrealizowanej w ramach podpisanej umowy wsparcia.”

UWAGA ! WSTRZYMANIE NABORU

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w związku z wyczerpaniem limitu wysokości dofinansowania umów wsparcia zawartych w w miesiącu maj, nabór wniosków o refundację kosztów usług rozwojowych realizowanych za pośrednictwem BUR zostaje ZAWIESZONY do dnia 31 maja 2019 roku (zgodnie z par. 7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji w projekcie). Nabór zostanie wznowiony z dniem 03 czerwca 2019 r. Dokumentacja rozliczeniowa przyjmowana jest w normalnym trybie. Przypominamy, iż na rozliczenie z Operatorem macie Państwo 14 dni licząc od dnia zakończenia ostatniej usługi zrealizowanej w ramach podpisanej umowy wsparcia.

UWAGA !!!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od dnia 13 do 24 maja 2019 roku wstrzymany zostaje nabór wniosków o refundację kosztów usług rozwojowych realizowanych za pośrednictwem BUR (zgodnie z par. 4 ust. 17 Regulaminu rekrutacji w projekcie). Dokumentacja rozliczeniowa przyjmowana jest w normalnym trybie. Przypominamy, iż na rozliczenie z Operatorem macie Państwo 14 dni licząc od dnia zakończenia ostatniej usługi zrealizowanej w ramach podpisanej umowy wsparcia.

DLA KOGO?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w tym  stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie itp. (prowadzące działalność gospodarczą) mające swoją siedzibę, filię, jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy  mających zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W skład wchodzą:

 • pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z  2014 r. poz. 1502 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066),
 • osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.2)) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło,
 • właściciele, pełniący funkcje kierownicze,
 • wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez swego pracodawcę.

NA CO?

ILE?

%

Podstawowa / minimalna wartość dofinansowania usług rozwojowych. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania.

%

70% wsparcia, przy spełnieniu jednego z poniższych warunków:

 • usługa rozwojowa prowadzi do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art.2 pkt 22 tej ustawy,
 • przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER;
%

80% wsparcia, przy spełnienie jednego z poniższych warunków:80% wsparcia, przy spełnienie jednego z poniższych warunków:

 • przedsiębiorstwo prowadzi działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego,
 • przedsiębiorstwo działa w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • przedsiębiorstwo deleguje na usługę rozwojową pracownika w wieku powyżej 50 roku życia lub pracownika o niskich kwalifikacjach,
 • przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu

OGRANICZENIA I LIMITY

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy w okresie trwania umowy wsparcia nie może przekroczyć:

1

DLA MIKRO PRZEDSIĘBIORSTW

DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DLA ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Okres realizacji umowy wsparcia usługi rozwojowej nie może przekroczyć 12 miesięcy z wyłączeniem wsparcia w postaci studiów podyplomowych, dla których okres realizacji umowy wsparcia usługi rozwojowej nie przekracza 24 miesięcy. Okres ograniczenia finansowego liczony jest od dnia podpisania umowy wsparcia pomiędzy przedsiębiorcą a Operatorem.

Dofinansowanie nie może zostać przyznane:

CZYM JEST BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH?

Jest to internetowa PLATFORMA obejmująca w szczególności bazę podmiotów zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych. Baza stanowi element rejestru prowadzonego pod nazwą Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:
 • publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,
 • dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
 • zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
 • dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych
W bazie znajdują się usługi o  charakterze szkoleniowym i doradczym takie jak np. szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kursy zawodowe, egzamin, doradztwo, mentoring, coaching oraz inne działania, dzięki którym przedsiębiorstwo i  jego pracownicy rozwijają swoje kompetencje. Każdy zainteresowany skorzystaniem z opublikowanej oferty usług rozwojowych ma możliwość łatwego i szybkiego odnalezienia usługi dopasowanej do swoich potrzeb. Zapraszamy do  Bazy Usług Rozwojowych.

KROK PO KROKU

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy w okresie trwania umowy wsparcia nie może przekroczyć:

KROK 1

Zgłoś się do jednego z naszych biur i spotkaj się z doradcą rozwojowym, który pomoże przeanalizować potrzeby szkoleniowe.

KROK 2

Załóż profil w Bazie Usług Rozwojowych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, w razie problemów doradca rozwojowy służy pomocą.

KROK 3

Podpisz z nami umowę na refundację kosztów wybranej przez Ciebie usługi rozwojowej. Pomożemy wypełnić dokumenty związane z ubieganiem się o dofinansowanie

KROK 4
Skorzystaj z wybranej usługi i opłać fakturę za tę usługę. Dofinansowanie usługi rozwojowej jest możliwe w przypadku, gdy zostały spełnione łącznie co najmniej poniższe warunki:
 • zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za pośrednictwem BUR;
 • wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi rozwojowej;
 • wydatek został prawidłowo udokumentowany;
 • usługa rozwojowa została zrealizowana zgodnie z założeniami, tj. zgodnie z programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w Karcie Usługi;
 • usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługi rozwojowe, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.
KROK 5

Zgłoś się do nas po refundację nawet do 80 % poniesionych kosztów usługi rozwojowej.
Przedsiębiorca składa Operatorowi w terminie 14 dni kalendarzowych dokumenty niezbędne do rozliczenia usługi m.in.:

 • formularz rozliczeniowy,
 • dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe (np. faktura VAT – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • potwierdzenie zapłaty za ww. faktury (np. wyciąg z konta),
 • zaświadczenia od instytucji szkoleniowej/doradczej o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.
 • ankieta oceniająca usługę rozwojową z systemu BUR Operator wypłaca dofinansowanie po otrzymaniu od przedsiębiorcy kompletnej dokumentacji rozliczeniowej oraz po jej pozytywnej weryfikacji.

BIURO PROJEKTU

BIURO KOSZALIN

Koszalińska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
pokój 328

Koordynator Projektu
Beata Górecka
tel. 94 34 16 088
e-mail: b.gorecka@karrsa.pl

Specjalista ds. monitorowania i kontroli
Krzysztof Sumara
tel. 94 341 16 088
e-mail: k.sumara@karrsa.pl

BIURO KOSZALIN

Koszalińska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
pokój 210

Doradca Rozwojowy Projektu
Łukasz Drążkiewicz
tel. 515 416 890
e-mail: l.drazkiewicz@karrsa.pl

Doradca Rozwojowy Projektu
Paulina Sułek
tel. 515 416 845
e-mail: p.sulek@karrsa.pl

BIURO SZCZECIN

Budynek
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie
Rozwoju Gospodarczego
ul. Kolumba 86,
70-035 Szczecin
pokój 233

Doradca Rozwojowy Projektu
Monika Bobik – Frankiewicz
tel. 515 416 856
e-mail: m.bobik@karrsa.pl

Doradca Rozwojowy Projektu
Małgorzata Kondarewicz
tel. 515 416 886
e-mail: m.kondarewicz@karrsa.pl

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu

„Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych”

Nazwa Funduszu

Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Działanie

6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego

Wartość projektu

26 779 980,70 zł

Wartość dofinansowania

22 729 296,70 zł

Umowa o dofinansowanie

nr RPZP.06.01.00-32-K004/16-00 z dnia 24 maja 2017 roku

Opis projektu

Projekt dąży do wzrostu poziomu konkurencyjności i kondycji przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego przez zapewnienie im możliwości samodzielnego lub wspieranego wyboru usług rozwojowych. Działania przewidziane w projekcie skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników. Dzięki zastosowaniu indywidualnych ścieżek wsparcia dla poszczególnych przedsiębiorstw (doradztwo rozwojowe) projekt umożliwi realizację celów rozwojowych firm oraz wzrost kwalifikacji i nabycie kompetencji przez ich pracowników. Wsparcie będzie polegać na refundacji części kosztów poniesionych na realizację usługi rozwojowej. W zależności od rodzaju i specyfiki przedsiębiorstwa dofinansowanie wyniesie 50%, 70% lub 80% w ramach pomocy de minimis/pomocy publicznej. Usługa rozwojowa musi zostać wybrana wyłącznie z oferty Bazy Usług Rozwojowych lub tzw. giełdy usług.

© Aigel AB 2017