Refundacja kosztów usług rozwojowych do 80% dla MŚP

Zainwestuj w siebie i swoją kadrę!

Podpisz z nami umowę w ramach projektu:
„Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców
i pracowników przedsiębiorstw

dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych”

AKTUALNOŚCI

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż z dniem 01.04.2020 roku w ramach II edycji projektu rozpocznie się nabór wniosków o refundację kosztów usług rozwojowych realizowanych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Pod koniec marca 2020 roku na niniejszej stronie w zakładce DOKUMENTY zostanie udostępniona nowa dokumentacja rekrutacyjna. Wnioski składane przy użyciu nieaktualnej wersji dokumentacji rekrutacyjnej nie będą rozpatrywane

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu „Kontynuacja działań, mających na celu rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)” zaprasza Przedsiębiorstwa zarejestrowane w BUR na spotkanie poświęcone zmianom w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych.

Celem spotkania będzie omówienie planowanej zmiany Regulaminu BUR, w tym zmian w Kartach Usług oraz zasad funkcjonowania Podmiotów zarejestrowanych w BUR.

Kiedy i gdzie? – 04.02.2020 r., godz. 10:30-15:15 w Warszawie (dokładna lokalizacja zostanie podana w terminie późniejszym)

UWAGA! Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja!

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępne są pod linkiem:

https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=256

Pytania dotyczące spotkania można kierować do Organizatora drogą e-mailową na adres: p.karpinska@fzt.org.pl lub telefoniczną: +48 604 526 507.”

UWAGA !!!!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż z dniem 06.12.2019 roku nabór wniosków o refundację kosztów usług rozwojowych realizowanych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych

ZOSTAJE  ZAKOŃCZONY

 z powodu wydatkowania wszystkich środków zaplanowanych w budżecie projektu na ten cel (§4 ust. 4 Regulaminu Rekrutacji).

Dokumentacja rozliczeniowa przyjmowana jest w normalnym trybie. Przypominamy, iż na rozliczenie z Operatorem macie Państwo 14 dni licząc od dnia zakończenia ostatniej usługi zrealizowanej w ramach podpisanej umowy wsparcia.

UWAGA !!!!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż z dniem 18.11.2019 roku wznowiony zostaje nabór wniosków o refundację usług rozwojowych. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie w obecnym naborze wynosi 250 000,00 zł

Zapraszamy do składania wniosków!

UWAGA !!!!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od dnia 21.10.2019 roku wszelkie zmiany do umowy wsparcia należy zgłaszać na Formularzu wprowadzania zmian.

Wzór jest dostępny na naszej stronie w zakładce Dokumenty.

DLA KOGO?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w tym  stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie itp. (prowadzące działalność gospodarczą) mające swoją siedzibę, filię, jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy  mających zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W skład wchodzą:

 • pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z  2014 r. poz. 1502 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066),
 • osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.2)) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło,
 • właściciele, pełniący funkcje kierownicze,
 • wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez swego pracodawcę.

NA CO?

ILE?

%

Podstawowa / minimalna wartość dofinansowania usług rozwojowych. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania.

%

70% wsparcia, przy spełnieniu jednego z poniższych warunków:

 • usługa rozwojowa prowadzi do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art.2 pkt 22 tej ustawy,
 • przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER;
%

80% wsparcia, przy spełnienie jednego z poniższych warunków:80% wsparcia, przy spełnienie jednego z poniższych warunków:

 • przedsiębiorstwo prowadzi działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego,
 • przedsiębiorstwo działa w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • przedsiębiorstwo deleguje na usługę rozwojową pracownika w wieku powyżej 50 roku życia lub pracownika o niskich kwalifikacjach,
 • przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu

OGRANICZENIA I LIMITY

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy w okresie trwania umowy wsparcia nie może przekroczyć:

1

DLA MIKRO PRZEDSIĘBIORSTW

DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DLA ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Okres realizacji umowy wsparcia usługi rozwojowej nie może przekroczyć 12 miesięcy z wyłączeniem wsparcia w postaci studiów podyplomowych, dla których okres realizacji umowy wsparcia usługi rozwojowej nie przekracza 24 miesięcy. Okres ograniczenia finansowego liczony jest od dnia podpisania umowy wsparcia pomiędzy przedsiębiorcą a Operatorem.

Dofinansowanie nie może zostać przyznane:

CZYM JEST BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH?

Jest to internetowa PLATFORMA obejmująca w szczególności bazę podmiotów zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych. Baza stanowi element rejestru prowadzonego pod nazwą Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:
 • publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,
 • dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
 • zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
 • dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych
W bazie znajdują się usługi o  charakterze szkoleniowym i doradczym takie jak np. szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kursy zawodowe, egzamin, doradztwo, mentoring, coaching oraz inne działania, dzięki którym przedsiębiorstwo i  jego pracownicy rozwijają swoje kompetencje. Każdy zainteresowany skorzystaniem z opublikowanej oferty usług rozwojowych ma możliwość łatwego i szybkiego odnalezienia usługi dopasowanej do swoich potrzeb. Zapraszamy do  Bazy Usług Rozwojowych.

KROK PO KROKU

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy w okresie trwania umowy wsparcia nie może przekroczyć:

KROK 1

Zgłoś się do jednego z naszych biur i spotkaj się z doradcą rozwojowym, który pomoże przeanalizować potrzeby szkoleniowe.

KROK 2

Załóż profil w Bazie Usług Rozwojowych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, w razie problemów doradca rozwojowy służy pomocą.

KROK 3

Podpisz z nami umowę na refundację kosztów wybranej przez Ciebie usługi rozwojowej. Pomożemy wypełnić dokumenty związane z ubieganiem się o dofinansowanie

KROK 4
Skorzystaj z wybranej usługi i opłać fakturę za tę usługę. Dofinansowanie usługi rozwojowej jest możliwe w przypadku, gdy zostały spełnione łącznie co najmniej poniższe warunki:
 • zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za pośrednictwem BUR;
 • wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi rozwojowej;
 • wydatek został prawidłowo udokumentowany;
 • usługa rozwojowa została zrealizowana zgodnie z założeniami, tj. zgodnie z programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w Karcie Usługi;
 • usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługi rozwojowe, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.
KROK 5

Zgłoś się do nas po refundację nawet do 80 % poniesionych kosztów usługi rozwojowej.
Przedsiębiorca składa Operatorowi w terminie 14 dni kalendarzowych dokumenty niezbędne do rozliczenia usługi m.in.:

 • formularz rozliczeniowy,
 • dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe (np. faktura VAT – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • potwierdzenie zapłaty za ww. faktury (np. wyciąg z konta),
 • zaświadczenia od instytucji szkoleniowej/doradczej o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.
 • ankieta oceniająca usługę rozwojową z systemu BUR Operator wypłaca dofinansowanie po otrzymaniu od przedsiębiorcy kompletnej dokumentacji rozliczeniowej oraz po jej pozytywnej weryfikacji.

BIURO PROJEKTU

BIURO KOSZALIN

Koszalińska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
pokój 208

Koordynator Projektu
Beata Górecka
tel. 507 958 303
e-mail: b.gorecka@karrsa.pl

Specjalista ds. monitorowania i kontroli
Krzysztof Sumara
tel. 502 077 096
e-mail: k.sumara@karrsa.pl

BIURO KOSZALIN

Koszalińska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
pokój 210

Doradca Rozwojowy Projektu
Łukasz Drążkiewicz
tel. 515 416 890
e-mail: l.drazkiewicz@karrsa.pl

Doradca Rozwojowy Projektu
Paulina Sułek
tel. 515 416 845
e-mail: p.sulek@karrsa.pl

BIURO SZCZECIN

Budynek
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie
Rozwoju Gospodarczego
ul. Kolumba 86,
70-035 Szczecin
pokój 233

Doradca Rozwojowy Projektu
Monika Bobik – Frankiewicz
tel. 515 416 856
e-mail: m.bobik@karrsa.pl

Doradca Rozwojowy Projektu
Małgorzata Kondarewicz
tel. 515 416 886
e-mail: m.kondarewicz@karrsa.pl

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu

„Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych”

Nazwa Funduszu

Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Działanie

6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego

Wartość projektu

26 779 980,70 zł

Wartość dofinansowania

22 729 296,70 zł

Umowa o dofinansowanie

nr RPZP.06.01.00-32-K004/16-00 z dnia 24 maja 2017 roku

Opis projektu

Projekt dąży do wzrostu poziomu konkurencyjności i kondycji przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego przez zapewnienie im możliwości samodzielnego lub wspieranego wyboru usług rozwojowych. Działania przewidziane w projekcie skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników. Dzięki zastosowaniu indywidualnych ścieżek wsparcia dla poszczególnych przedsiębiorstw (doradztwo rozwojowe) projekt umożliwi realizację celów rozwojowych firm oraz wzrost kwalifikacji i nabycie kompetencji przez ich pracowników. Wsparcie będzie polegać na refundacji części kosztów poniesionych na realizację usługi rozwojowej. W zależności od rodzaju i specyfiki przedsiębiorstwa dofinansowanie wyniesie 50%, 70% lub 80% w ramach pomocy de minimis/pomocy publicznej. Usługa rozwojowa musi zostać wybrana wyłącznie z oferty Bazy Usług Rozwojowych lub tzw. giełdy usług.