DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin rekrutacji w projekcie

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Oferta Bazy Usług Rozwojowych

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – 2013

Wykaz uczestników korzystających z usługi rozwojowej

Dane uczestnika usługi rozwojowej

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

PODPISZ Z NAMI UMOWĘ

Umowa wsparcia

Promesa

Formularz rozliczenia wsparcia

Formularz zmian