Wznowienie naboru

Informujemy, iż zwolniła się pula środków na I kwartał 2021 roku,  w związku z tym wznawiamy nabór wniosków. Nabór będzie prowadzony od dnia 08.02.2021 roku od godz. 8:00 aż do odwołania lub wyczerpania limitu. Wnioski, które wpłyną przed tą godziną nie będą rejestrowane i rozpatrywane.

W związku z licznymi uchybieniami, przypominamy iż zasady rekrutacji są szczegółowo opisane w Regulaminie rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie. Zgodnie z §12 Na etapie rekrutacji Przedsiębiorca przesyła wypełnione dokumenty w formacie aktywnych plików pdf, które nie wymagają podpisu, a jedynie wpisania imienia i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem iż dokumenty tj.: Formularz zgłoszeniowy uczestnika – musi być własnoręcznie podpisany przez  uczestnika oraz osoby upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy, a załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie przedsiębiorcy, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy i przesłane w formie skanu. Oświadczenie przedsiębiorcy powinno być dostarczone niezwłocznie do siedziby Operatora osobiście lub za pośrednictwem poczty w oryginale na adres: 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 8.

Każdy Przedsiębiorca, którego wniosek spełni warunki określone w Regulaminie i zostanie zarejestrowany, otrzyma zwrotną informację z numerem wniosku oraz danymi Doradcy Rozwojowego, który będzie opiekunem wniosku i z którym Przedsiębiorca od tego czasu może się w sprawie wniosku kontaktować. Dlatego prosimy o NIE PRZESYŁANIE poprawy/uzupełnień dokumentacji na adres uslugirozwojowe@karrsa.pl, a kierowanie jej WYŁĄCZNIE na adres doradcy rozwojowego, który jest opiekunem Państwa wniosku. Na mocy §12 ust. 13 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie, wyjaśnienia/uzupełnienia przesłane na adres e-mail inny niż wskazany w wezwaniu nie są rejestrowane i rozpatrywane. ADRES USLUGIROZWOJOWE@KARRSA.PL SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO NABORU WNIOSKÓW.

Skip to content