UWAGA!!! Zmiana Regulaminu

Informujemy, iż od dnia 19.04.2021 roku, od godz. 8:00 obowiązywać będzie NOWY Regulamin Rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie v.7.0 oraz NOWE formularze. Lista zmian została wyszczególniona poniżej.

Wnioski na starych drukach przyjmowane będą wyłącznie do dnia 19.04.2021 roku, godz. 07:59:59 i do tego czasu utrzymane zostanie ograniczenie w naborze dla osób w wieku 50 lat i więcej, którzy stanowić muszą 100% wszystkich uczestników objętych danym wnioskiem.

Nabór dla wszystkich grup na zasadach nowego Regulaminu v.7.0 oraz z obowiązującymi nowymi formularzami zostanie odblokowany w dniu 19.04.2021 roku, od godz. 8:00.

Zmiany w Regulaminie:

 • §2 ust. 30 – zaktualizowano podstawę prawną
 • §4 – wprowadzono nowe zapisy w ust. 2, 3 i 4
 • §5 ust. 1 lit. k) – doprecyzowano zapisy
 • §7 ust.2 dodano zapis: „oraz ograniczyć liczbę usług w ramach jednej umowy wsparcia”
 • §8 ust. 1 k) – wprowadzono zapis: „gdy w kalkulacji ceny usługi rozwojowej przedstawionej Operatorowi, stosunek kosztów pośrednich, takich jak np.: koszty administracyjne, marża podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, itp., jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do kosztów bezpośrednich związanych z przygotowaniem i realizacją usługi rozwojowej”
 • §8 ust. 1 q)  wprowadzono zapis: „w przypadku skierowania na usługę rozwojową pracownika, którego zajmowane stanowisko nie jest adekwatne do celów edukacyjnych czy efektów uczenia usługi, w tym nabycia umiejętności, zdobycia wiedzy”
 • §9 ust 5 wprowadzono zapis: „Wsparcia nie mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy zgodnie z rejestrem REGON prowadzą działalność w sektorach wykluczonych z możliwości otrzymania pomocy de minimis/ pomocy publicznej
 • §11 ust. 5 – dodano zapis o konieczności szczegółowego uzasadnienia usługi rozwojowej. Odpowiednio doprecyzowano również w tym zakresie Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy
 • §12 ust. 4 – doprecyzowano zapis, w związku z wprowadzeniem nowego załącznika nr 8 do dokumentacji rekrutacyjnej
 • §12 ust. 11 – doprecyzowano zapis
 • §13 ust. 10 – doprecyzowano zapis, co oznacza, że zmian do umowy będzie można dokonywać WYŁĄCZNIE w uzasadnionych przypadkach.
 • §17 ust. 6 – doprecyzowano zapis

Zmianie uległy następujące formularze:

Wprowadzono również nowy załącznik nr 8 – Wykaz uczestników zgłoszonych na usługę rozwojową

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem i stosowanie się do zasad w nim określonych.

Skip to content