Słownik pojęć

 1. Baza Usług Rozwojowych (BUR) – internetowa baza usług rozwojowych dostępna pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, obejmująca w szczególności bazę podmiotów zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:
  • publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,
  • dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
  • zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
  • dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.
 1. Biuro projektu – siedziba 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 8, pok. 203 i 207, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 oraz punkty doradcze:
  • Koszalin, ul. Przemysłowa 8, pok. 209 i 210,  czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
  • Szczecin, ul. Kolumba 86, pok. 233, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
 1. Cel rozwojowy – określony przez Przedsiębiorcę cel wynikający ze zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa lub jego pracowników
  1. Dane osobowe – dane w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), dotyczące Uczestników w związku z realizacją Projektu.
  2. Dokumentacja rekrutacyjna do projektu – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy wraz załącznikami, których wzory stanowią Załącznik nr 1 do Regulaminu
  3. Doradca rozwojowy/ Mobilny Doradca – pracownik Operatora, odpowiedzialny za pozyskiwanie potencjalnych Uczestników Projektu, ich wsparcie merytoryczne w procesie aplikowania do udziału w Projekcie oraz realizacji umowy wsparcia, jak również doradztwo w zakresie korzystania z BUR.
  4. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5. Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) – składanie dokumentów zgłoszeniowych, dokumentów rozliczeniowych, podpisywanie umowy wsparcia, a także korespondencja dotycząca realizacji usług rozwojowych odbywa się w formie elektronicznej z uwzględnieniem skanów dokumentów.
  6. ID Wsparcia – indywidualny numer identyfikacyjny nadawany przez Operatora w momencie zawierania umowy wsparcia, który umożliwia zapisanie się na wybrane usługi rozwojowe w BUR
  7. IP RPO WZ – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, której rolę pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
  8. IZ RPO WZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, której rolę pełni Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
  9. Inteligentne specjalizacje – obszary działalności wyznaczone na terenie województwa zachodniopomorskiego jako specjalizacje podnoszące konkurencyjność regionu w UE, ujęte w „Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego” oraz przyjęte Uchwałą nr 933/16 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2016 r., z późniejszymi zmianami.
  10. Karta Usługi – zamieszczona w BUR oferta podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, szczegółowo opisująca usługę rozwojową.
  11. Liczba personelu – zgodnie z art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP. W skład personelu wchodzą: pracownicy, osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego, właściciele-kierownicy, partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego.
  12. Miasta średnie oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze – zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do dokumentu „Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze” opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, (PAN Warszawa, listopad 2016 r.) w województwie zachodniopomorskim wskazano następujące miasta średnie: Białogard, Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Police, Stargard, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze: Białogard, Choszczno, Gryfice, Szczecinek, Świdwin, Wałcz.
  13. MŚP – zgodnie z art. 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa; do kategorii MŚP należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. W kategorii mikroprzedsiębiorstwa należy uwzględnić również osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Każde przedsiębiorstwo większe niż przedsiębiorstwo średnie klasyfikowane będzie jako przedsiębiorstwo duże. Przy obliczaniu liczby personelu i kwot finansowanych należy określić stopień powiązania / niezależności danego przedsiębiorstwa zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Wyróżnia się przedsiębiorstwa samodzielne, partnerskie oraz powiązane. Do określania liczby personelu i kwot finansowych wykorzystuje się dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane są w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich. Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w art. 2 Załącznika I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, odpowiednie dane pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego. Badanie wielkości przedsiębiorstwa odbywa się w momencie udzielania pomocy.
  14. MSP aplikujące do udziału w projekcie – Przedsiębiorstwa prowadzące aktywną działalność gospodarczą w okresie aplikowania do udziału w Projekcie, realizacji oraz rozliczenia usług rozwojowych.
  15. Operator – Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 8 – podmiot realizujący działania związane z Podmiotowym Systemem Finansowania w ramach projektu nr RPZP.06.01.00-32-K001/19 pn. „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa
  16. Platforma AUTENTIplatforma internetowa służąca Operatorowi i Uczestnikom Projektu jako narzędzie do autoryzacji dokumentów (w tym umów) zawieranych przez Internet.
  17. Podejście popytowe – mechanizm dystrybucji środków EFS ukierunkowany na możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych przez przedsiębiorcę oraz odpowiadający na indywidualne potrzeby rozwojowe przedsiębiorcy.
  18. Podmiotowy System Finansowania (PSF) – system dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników oparty na podejściu popytowym wdrażany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
  19. Podmiot świadczący usługi rozwojowe – przedsiębiorca lub instytucja, którzy świadczą usługi rozwojowe i dokonują rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych za pomocą Karty Podmiotu w trybie określonym w Regulaminie BUR.
  20. Pomoc de minimis – pomoc udzielania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Jest to forma wsparcia publicznego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów, gdzie limit otrzymanej pomocy wynosi 100 000 EUR (przy czym świadczenie usług zintegrowanych, w których sam transport jest tylko jednym z elementów usługi, np. usług przeprowadzkowych, pocztowych lub kurierskich albo usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów, nie należy uznawać za usługi transportowe).
  21. Pomoc publiczna – pomoc udzielania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
  22. Pracownik – personel w rozumieniu art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z EFS na lata 2014-2020. W skład personelu wchodzą:
   • pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066),
   • osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło,
   • właściciele, pełniący funkcje kierownicze,
   • wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe

26. Pracownik o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) to jest na poziomie wykształcenia ponadgimnazjalnego. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie:

  • ISCED 0 – wykształcenie niższe niż podstawowe
  • ISCED 1 – wykształcenie podstawowe
  • ISCED 2 – wykształcenie gimnazjalne
  • ISCED 3 – wykształcenie ponadgimnazjalne
  • ISCED 4 – wykształcenie policealne
  • ISCED 5 – studia krótkiego cyklu
  • ISCED 6 – studia licencjackie lub ich odpowiedniki
  • ISCED 7 – studia magisterskie lub ich odpowiedniki
  • ISCED 8 – studia doktoranckie lub ich odpowiedniki
 1. Pracownik w wieku 50 lat lub więcej – osoba w wieku 50 lat i więcej, wiek określa się na podstawie daty urodzenia i ustalany jest w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie.
 2. Pracownik z niepełnosprawnościami – osoba niepełnosprawna w świetle przepisów z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
 3. Projekt –nr RPZP.06.01.00-32-K001/19 pn. „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego.
 4. Przedsiębiorca – podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1829); osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Do przedsiębiorców zalicza się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej oraz fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą.
 5. Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, w tym w szczególności wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.
 6. SL2014 – oznacza aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wykorzystywaną w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z IP RPO WZ.
 7. Specjalna Strefa Włączenia (SSW) – obszar znajdujący się na terenie województwa zachodniopomorskiego wyznaczony zgodnie z metodologią przyjętego uchwałą nr 653/14 z dnia 22 kwietnia 2014r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego opracowania „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań inwestycyjnych”, aktualizowana rokrocznie, gdzie delimitacja SSW dokonywana jest na podstawie analizy wartości zestawu 6 mierników syntetycznych wyznaczonych dla poszczególnych obszarów problemowych:
  • dostępność do usług publicznych,
  • demografia,
  • infrastruktura techniczna,
  • problemy miejscowości popegeerowskich,
  • potencjał gospodarczy,
  • ubóstwo,

SSW obejmuje gminy, w których występują deficyty w co najmniej 3 obszarach problemowych.

  1. Strona internetowa Projektu – strona dostępna pod adresem: uslugirozwojowe@karrsa.eu
  2. Strona internetowa BUR – strona dostępna pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
  3. System Oceny Usług Rozwojowych – dokument, który stanowi załącznik do regulaminu BUR, określający zasady dokonywania oceny usług rozwojowych przez przedsiębiorcę, pracowników oraz podmioty świadczące usługi rozwojowe, zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz dostępny na stronie parp.gov.pl.
  4. Uczestnik Projektu – przedsiębiorca i/lub pracownik, który zostanie zakwalifikowany do projektu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, biorący udział w usłudze rozwojowej
  5. Umowa wsparcia – umowa zawierana pomiędzy Operatorem Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a przedsiębiorcą, określająca warunki dofinansowania, realizacji i rozliczania usług rozwojowych
  6. Usługa rozwojowa – usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 z późn. zm.) lub polegające na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy, lub pozwalające na ich rozwój. Są to w szczególności usługi szkoleniowe i doradcze.
  7. Wydatek faktycznie poniesiony – wydatek środków pieniężnych z rachunku bankowego MMSP. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty (wyciąg z rachunku bankowego).
  8. Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) – wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania do nich poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Skip to content