Refundacja kosztów usług rozwojowych do 80% dla MŚP

Zainwestuj w siebie i swoją kadrę!

Podpisz z nami umowę w ramach projektu:
„Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”

AKTUALNOŚCI

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż z dniem 01.04.2020 roku w ramach II edycji projektu rozpocznie się nabór wniosków o refundację kosztów usług rozwojowych realizowanych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Pod koniec marca 2020 roku na niniejszej stronie w zakładce DOKUMENTY zostanie udostępniona nowa dokumentacja rekrutacyjna. Wnioski składane przy użyciu nieaktualnej wersji dokumentacji rekrutacyjnej nie będą rozpatrywane

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu „Kontynuacja działań, mających na celu rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)” zaprasza Przedsiębiorstwa zarejestrowane w BUR na spotkanie poświęcone zmianom w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych.

Celem spotkania będzie omówienie planowanej zmiany Regulaminu BUR, w tym zmian w Kartach Usług oraz zasad funkcjonowania Podmiotów zarejestrowanych w BUR.

Kiedy i gdzie? – 04.02.2020 r., godz. 10:30-15:15 w Warszawie (dokładna lokalizacja zostanie podana w terminie późniejszym)

UWAGA! Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja!

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępne są pod linkiem:

https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=256

Pytania dotyczące spotkania można kierować do Organizatora drogą e-mailową na adres: p.karpinska@fzt.org.pl lub telefoniczną: +48 604 526 507.”

UWAGA !!!!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż z dniem 06.12.2019 roku nabór wniosków o refundację kosztów usług rozwojowych realizowanych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych

ZOSTAJE  ZAKOŃCZONY

 z powodu wydatkowania wszystkich środków zaplanowanych w budżecie projektu na ten cel (§4 ust. 4 Regulaminu Rekrutacji).

Dokumentacja rozliczeniowa przyjmowana jest w normalnym trybie. Przypominamy, iż na rozliczenie z Operatorem macie Państwo 14 dni licząc od dnia zakończenia ostatniej usługi zrealizowanej w ramach podpisanej umowy wsparcia.

UWAGA !!!!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż z dniem 18.11.2019 roku wznowiony zostaje nabór wniosków o refundację usług rozwojowych. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie w obecnym naborze wynosi 250 000,00 zł

Zapraszamy do składania wniosków!

UWAGA !!!!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od dnia 21.10.2019 roku wszelkie zmiany do umowy wsparcia należy zgłaszać na Formularzu wprowadzania zmian.

Wzór jest dostępny na naszej stronie w zakładce Dokumenty.

DLA KOGO?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w tym  stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie itp. (prowadzące działalność gospodarczą) mające swoją siedzibę, filię, jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy  mających zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W skład wchodzą:

 • pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z  2014 r. poz. 1502 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066),
 • osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.2)) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło,
 • właściciele, pełniący funkcje kierownicze,
 • wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez swego pracodawcę.

NA CO?

ILE?

%

Podstawowa / minimalna wartość dofinansowania usług rozwojowych.

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania przy spełnieniu dodatkowych warunków.

%

80% wsparcia, przy spełnienie jednego z poniższych warunków:80% wsparcia, przy spełnienie jednego z poniższych warunków:

 • przedsiębiorstwo prowadzi działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego,
 • przedsiębiorstwo działa w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
 • usługa rozwojowa prowadzi do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art.2 pkt 22 tej ustawy,
 • przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER;
 • przedsiębiorstwo deleguje na usługę rozwojową pracownika w wieku powyżej 50 roku życia lub pracownika o niskich kwalifikacjach,
 • przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu

OGRANICZENIA I LIMITY

MAKSYMALNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W PROJEKCIE PRZYPADAJĄCA NA JEDEN PESEL 

Okres realizacji umowy wsparcia usługi rozwojowej nie może przekroczyć 12 miesięcy z wyłączeniem wsparcia w postaci studiów podyplomowych, dla których okres realizacji umowy wsparcia usługi rozwojowej nie przekracza 24 miesięcy. Okres ograniczenia finansowego liczony jest od dnia podpisania umowy wsparcia pomiędzy przedsiębiorcą a Operatorem.

Dofinansowanie nie może zostać przyznane:

CZYM JEST BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH?

Jest to internetowa PLATFORMA obejmująca w szczególności bazę podmiotów zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych. Baza stanowi element rejestru prowadzonego pod nazwą Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:
 • publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,
 • dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
 • zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
 • dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych
W bazie znajdują się usługi o  charakterze szkoleniowym i doradczym takie jak np. szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kursy zawodowe, egzamin, doradztwo, mentoring, coaching oraz inne działania, dzięki którym przedsiębiorstwo i  jego pracownicy rozwijają swoje kompetencje. Każdy zainteresowany skorzystaniem z opublikowanej oferty usług rozwojowych ma możliwość łatwego i szybkiego odnalezienia usługi dopasowanej do swoich potrzeb. Zapraszamy do  Bazy Usług Rozwojowych.

KROK PO KROKU

KROK 1

Zgłoś się do jednego z naszych punktów doradczych w Koszalinie lub Szczecinie i spotkaj się z doradcą rozwojowym, który pomoże wybrać właściwą usługę rozwojową lub dokonaj samodzielnego wyboru usługi z Bazy Usług Rozwojowych

KROK 2

Wypełnij dokumentację rekrutacyjną i prześlij ją na adres e-mail: uslugirozwojowe@karrsa.pl

KROK 3

Załóż profil w Bazie Usług Rozwojowych, w razie problemów doradca rozwojowy służy pomocą

KROK 4

Podpisz z nami elektronicznie umowę na refundację kosztów wybranej przez Ciebie usługi rozwojowej za pośrednictwem platformy Autenti

KROK 5

Skorzystaj z wybranej usługi i otrzymaj refundacje nawet do 80% wartości usługi rozwojowej – po zakończonej usłudze w ciągu 10 dni roboczych złóż do nas formularz rozliczenia wsparcia wraz z załącznikami 

BIURO PROJEKTU

BIURO KOSZALIN

Koszalińska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
pokój 208

Koordynator Projektu
Beata Górecka
tel. 507 958 303
e-mail: b.gorecka@karrsa.pl

Specjalista ds. monitorowania i kontroli
Krzysztof Sumara
tel. 502 077 096
e-mail: k.sumara@karrsa.pl

BIURO KOSZALIN

Koszalińska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
pokój 210

Doradca Rozwojowy Projektu
Łukasz Drążkiewicz
tel. 515 416 890
e-mail: l.drazkiewicz@karrsa.pl

Doradca Rozwojowy Projektu
Paulina Sułek
tel. 515 416 845
e-mail: p.sulek@karrsa.pl

BIURO SZCZECIN

Budynek
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie
Rozwoju Gospodarczego
ul. Kolumba 86,
70-035 Szczecin
pokój 233

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt nr RPZP.06.01.00-32-K001/19 „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego.

Skip to content